ALGEMENE VOORWAARDEN 2011

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 35022969.

ARTIKEL 1 DOELSTELLING

T.A. Post BV handelend onder de naam TIJS Bouwmanagement verzorgt voor bedrijfsleven, verenigingen en particulieren een
geheel of gedeeltelijk adviespakket voor de beheersing van het bouwproces, waaronder onderzoek, rapportering, project- en
financieel management, kosten, tijd en kwaliteitsbewaking, bouwcoördinatie, bouwtoezicht en interieuradvisering vanaf de
initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg bij bouwwerken.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER ALGEMENE VOORWAARDEN

a) indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen, zijn deze Algemene
Voorwaarden, naast eventueel nader overeen te komen bijzondere voorwaarden, van toepassing op alle offerten, opdrachten
en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

b) Algemene Voorwaarden van opdrachtgevers welke afwijken van de Algemene Voorwaarden van TIJS Bouwmanagement binden
TIJS Bouwmanagement niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door TIJS Bouwmanagement te zijn aanvaard, terwijl deze
aanvaarding slechts geldt ten aanzien van offerten, opdrachten en de daaruit voorvloeiende overeenkomsten waarvoor de
afwijking is overeengekomen.

ARTIKEL 3 OFFERTEN EN OPDRACHTEN

a) Alle en opdrachten worden opgesteld, c.q. uitgevoerd naar beste weten en deskundigheid. Tenzij een resultaat is
gegarandeerd, vindt de uitvoering van de opdracht plaats binnen het kader van de zorgverplichting van TIJS
Bouwmanagement.

b) Tenzij TIJS Bouwmanagement uitdrukkelijk een bindende offerte heeft gedaan zijn al haar offerten steeds vrijblijvend.
Offerten aan particulieren zijn evenwel voor TIJS Bouwmanagement bindend.
Voor wat betreft de uitvoering van haar opdracht zal TIJS Bouwmanagement de haar opgedragen taken uitvoeren volgens de voor
het project gebruikelijke methodiek. In alle gevallen zijn de genoemde prijzen exclusief B.T.W.

c) Alle door TIJS Bouwmanagement verstrekte offerten, in welke vorm dan ook gedaan, alsmede berekeningen en overige
bescheiden blijven haar onvervreemdbaar eigendom en mogen zonder toestemming niet aan derden worden afgegeven of ter
inzage verstrekt.

d) Bij een tussentijdse stijging van loon- en bureaukosten behoudt TIJS Bouwmanagement zich het recht voor tot aanpassing van
haar honorarium, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor particulieren kunnen honorariumaanpassingen eerst
plaatsvinden na verloop van een termijn van drie maanden na schriftelijke aankondiging door TIJS Bouwmanagement.

e) Indien twee of meer natuurlijke- of rechtspersonen gezamenlijk een opdracht aan TIJS Bouwmanagement hebben verstrekt,
zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen uit de overeenkomst voortvloeit.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN ADVIESWERKZAAMHEDEN

a) TIJS Bouwmanagement voert verstrekte opdrachten zo spoedig mogelijk uit, maar is daarbij niet aan een tijdsbepaling
gebonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b) Alle opdrachten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en inlichtingen.

c) In geval van overmacht en indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten door de opdrachtgever vertraging is
veroorzaakt, kan het schriftelijk overeengekomen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden door TIJS Bouwmanagement
verlengd worden met minimaal de duur van de vertraging.

ARTIKEL 5 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal TIJS Bouwmanagement steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke TIJS
Bouwmanagement noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de haar opgedragen werkzaamheden zo optimaal mogelijk te kunnen
verrichten.

ARTIKLE 6 RECLAMES

a) Een eventuele reclame ten aanzien van advieswerkzaamheden van TIJS Bouwmanagement geeft de opdrachtgever geen recht
om zijn betalingsverplichtingen op te schorten of te verrekenen.

b) Indien TIJS Bouwmanagement eventueel een reclame accepteert, al dan niet vrijwillig, is zij gerechtigd en maximaal verplicht
de desbetreffende gereclameerde advieswerkzaamheden geheel of gedeeltelijk door andere te vervangen, tenzij dit voor de
opdrachtgever onredelijk bezwarend zou zijn.

c) Het recht tot het indienen van reclames vervalt binnen 6 maanden na de datum waarop de slotdeclaratie ter zake van deze
opdracht aan de opdrachtgever is verzonden.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

a) Indien TIJS Bouwmanagement geen gebruik maakt van de mogelijkheid zoals geregeld in artikel 6 lid b, is TIJS
Bouwmanagement voor haar advieswerkzaamheden jegens opdrachtgever aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de door
haar rechtstreeks gefactureerde termijnen in de lopende fase. Indien nog niet is gefactureerd, is de maximale
aansprakelijkheid gelijk aan het tot de dag van de reclame factureerbare bedrag in die fase, onder aftrek van het reeds
gedeclareerde bedrag voor die advieswerkzaamheden welke voor de opdrachtgever van aantoonbaar nut zijn geweest.

b) Meer of andere schade wordt niet vergoed, behoudens ingeval van grove schuld of opzet.

c) Bij de opdracht die inhoudt dat TIJS Bouwmanagement , al dan niet als coördinator, samenwerkt met door de opdrachtgever
ingeschakelde derden, is de verantwoordelijkheid van TIJS Bouwmanagement beperkt tot haar eigen deel in de opdracht,
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

d) Indien de opdracht meebrengt dat TIJS Bouwmanagement, op verzoek van de opdrachtgever, samenwerkt met andere door de
opdrachtgever ingeschakelde derden c.q. één of meer andere derden op verzoek van de opdrachtgever inschakelt, is TIJS
Bouwmanagement niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden, tenzij TIJS Bouwmanagement
aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk heeft aanvaard.

e) TIJS Bouwmanagement is in verband met de uitvoering van de opdracht niet aansprakelijk voor schade aan zaken van de
opdrachtgever of van derden. De opdrachtgever vrijwaart TIJS Bouwmanagement terzake voor iedere vordering van derden.

ARTIKEL 8 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

a) Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever gehouden aan TIJS Bouwmanagement
alle bedragen te betalen, welke haar tot het tijdstip van beëindiging voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten
toekomen, vermeerderd met 10% van het nog niet verwerkte honorarium van die fase.

b) Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens TIJS Bouwmanagement niet, niet tijdig of niet deugdelijk
nakomt, in staat van surseance van betaling of faillissement wordt verklaard dan wel op diens bedrijfsmiddelen of vermogen
conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, is TIJS Bouwmanagement gerechtigd zonder ingebrekestelling en
gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar
recht op schadevergoeding te berekenen conform lid a en te verhogen met kosten en interesten, welke duidelijk en ineens
opeisbaar zijn.

ARTIKEL 9 FACTURERING EN BETALING

a) Declaraties uit lange-termijnopdrachten worden per twee weken tussentijds gefactureerd aan de hand van de stand der
werkzaamheden en als voorschothonorarium bedragen op de definitieve slotdeclaratie in mindering gebracht.

b) Betalingstermijn luidt 14 dagen netto. TIJS Bouwmanagement is gerechtigd steeds een voorschot van 1/3 van de opdracht te
verlangen, alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd.

c) Indien de opdrachtgever 10 dagen na sommatie in gebreke blijft, is TIJS Bouwmanagement bevoegd haar verdere
werkzaamheden op te schorten of ontbinding van de opdracht in te roepen met het financiële gevolg ex artikel 8.

d) Opdrachtgever wordt wettelijke rente + 3% verschuldigd zodra de termijn ex lid b van dit artikel is verstreken.

e) (Buiten)gerechtelijke kosten komen voor opdrachtgevers rekening met een minimum van 15% van TIJS Bouwmanagement haar
vorderingen of - indien die hoger zijn – de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen welke naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, daaronder begrepen die, welke slechts door één
der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten
van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze luiden ten tijde van de ondertekening van de
overeenkomst; particuliere opdrachtgevers zijn evenwel gerechtigd het geschil te doen behandelen voor de burgerlijke rechter,
doch verklaren zich met voornoemde arbitrage akkoord indien zij binnen één maand na aangetekende aanmaning ter zake door
TIJS Bouwmanagement zich niet uitdrukkelijk hebben uitgesproken voor behandeling door de burgerlijke rechter.


Bouw & Interieur management

Home Portfolio Vrienden Alg.voorwaarden
Apkenstraat 10
1447 PP   PURMEREND

Tel.: 0299-640970
Mobiel: 06-10266926
tijs@tijspost.nl